HET KATHOLICISME, ENZ. 293 1872- 1873 1873— l88l l88l 1890 sinds 1890 de bewaar- en handwerkscholen werkzaam zijn. Overste van het gesticht is de Eerw. Zuster M. Albina. Hoofden der scholen zijn Aan de KweekschoolZuster M. Rosalina. Aan de Leerscholen In de Oude MolstraatZuster M. Agnes. In de HekkelaanZuster M- Borromée. In de BreedstraatZuster M. Paciane. In de PaulinastraatZuster M. Dominica. Het gezamenlijk aantal kinderen, dat thans aan deze scholen onderwijs ontvangt, bedraagt omstreeks 2700. Sinds 1872 heeft het gesticht voor de bediening der kapel een inwonend Rector; deze is nu de Eerw. Heer A. F. Kuipers. Van genoemd jaar af hebben als Rector gefungeerd de volgende Eerw. Heeren Vogels van W. F. Roozen W. M. H. Nuijens A. F. Kuipers Het bestuur dezer stichting wordt uitgeoefend door de gezamenlijke Heeren Pastoors van ’s Gravenhage, onder voorzitterschap van den HoogEerw. Deken Mgr. Heij- ligers, waarbij tevens de Heeren J. A. N. Meeuws en E. L. A. Penn als secretaris en Penningmeester werk zaam zijn. 4. Gesticht Schiefbaan-Hovius aan den Loosduinschén weg. Dit gesticht heeft ten doel, voortdurend of tijdelijk onverzorgde kinderen uit den behoeftigen stand op te nemen, te verzorgen en op te voeden. Het is ontstaan en heeft zich ontwikkeld op de volgende wijze In het jaar 1843 kwam bij wijlen den Heer C. J Schief- baan, lid van het R. K. Armbestuur het denkbeeld op, eene vereeniging te stichten onder den naam van „Fonds van Liefdadigheid”, die door jaarlijksche contribution

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 310