294 HET KATHOLICISME, ENZ. gelden bijeen moest brengen, om halve weezen en andere kinderen, voor wier opvoeding dringend gevaar bestond, in het R. K. Weeshuis te besteden, wijl het Armbestuur daarvoor geene gelden beschikbaar kon stellen. Dit Fonds kwam tot stand op i Jan. 1844. De werkzaamheid dezer Vereeniging breidde zich al meer en meer uit, het getal der bestede kinderen steeg tot over de honderd, zoodat in het Weeshuis plaatsge brek ontstond en de bestuurders begrepen, dat het noodig was een eigen gesticht voor deze kinderen op te richten. Door de liefdadigheid van Mevrouw de Weduwe C. J. Schiefbaan, geb. M. E. L. Hovius, daartoe in staat gesteld, kocht de Vereeniging in 1877 eene buitenplaats aan den Loosduinschen Weg, genaamd „Groenesteijn,” groot ruim drie hectaren; dus een zeer ruim terrein. De twee huizen, op dit terrein aanwezig, waren spoedig ter opneming van meisjes en kleine jongens in gereedheid gebracht en door den bouw eener kapel met elkander verbonden; de kinderen, welke reeds in het Weeshuis verzorgd werden, bleven daar, maar andere kinderen werden er niet meer besteed. Tot patronaatstitel dezer nieuwe stichting werd O. L. V. Hemelvaart gekozen. Het liefdewerk, eenigszins afhankelijk van het R. K. Armbestuur, dat gerechtigd was drie der bestuurders te benoemen, werd bij bisschoppelijk besluit van 22 Maart 1878, Nr. 228, opgericht als zelfstandige, kerkelijke, doch niet-parochiale Instelling van Liefdadigheid, bedoeld in Hoofdstuk III van het „Algemeen Reglement voor de Besturen der Paroch. en andere Katholieke Instellingen van Liefdadigheid in het Bisdom van Haarlem”, met het doel: „Het verplegen en opvoeden, zooveel mogelijk in een daartoe te stichten Godshuis, dat den naam zal dragen: „Gesticht Schiefbaan-Hovius”, van behoeftige kinderen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 311