295 HET KATHOLICISME, ENZ. die niet in het parochiale Weeshuis kunnen verzorgd worden.” De stichting werd toevertrouwd aan de zorg der Eerw. Zusters van de Congregatie van Tilburg, die den 5den Juni 1879 met zeven kinderen daarin haren intrek namen. Als Rector trad op de Eerw. Heer H. W. Rans- huijsen, rustend pastoor, die tot aan zijn overlijden in 1885 deze betrekking geheel belangloos vervulde. Al vrij spoedig bood het oude huis te weinig ruimte aan om het steeds toenemend getal kinderen te bevatten ook werden de jongens te groot om onder leiding der Eerw. Zusters te blijven. Tot voorziening in deze moeie- lijkheid werd nu onder leiding van den architect Liefland een groot, doelmatig en schoon gebouw opgetrokken, de westervleugel van het tegenwoordige liefdegesticht. Den agsten Aug. 1885 verhuisden de Eerw. Zusters met de meisjes en kleine jongens daarheen; de jongens van 7 jaar en daarboven bleven het oude huis bewonen en kwamen nu onder leiding der Eerw. Broeders van O. L. V. van Lourdes (moederhuis Oostacker, bij Gent in België), die den 5en Oct. van hetzelfde jaar hun verdienstelijke taak aanvingen. Van nu af konden er ook grootere jongens worden opgenomen. In 1892 was het oude huis wederom te klein geworden voor het aangroeiend getal jongens en ook te bouw vallig om nog gerepareerd te kunnen worden. Nu besloot de ijverige administratie, bijgestaan door de liefdadigheid der Katholieke Hagenaars, het groote werk ten einde te brengen en aan het bestaande meisjeshuis een geheel nieuw huis voor 300 jongens en een groote kapel te verbinden. Deze bouw werd opgedragen aan den Haagschen architect N. Molenaar. Den 25sten Oct. 1893 werd de voltooide kapel met jongenshuis door den Hoog Eerw. Deken Mgr. Heyligers, plechtig ingêzegend, en de Eerw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 312