296 HET KATHOLICISME, ENZ. van gewoon schoolgeld, op de scholen van het gesticht toe te laten. Deze overeen komst is sinds 1 Sept. 1899 in werking. Er worden thans in het gesticht 240 jongens en 140 meisjes verpleegd door 14 Eerw. Broeders en 28 Eerw. Zusters. De verpleegkosten zijn voor jongens ƒ90, voor meisjes 60. Kinderen beneden de 2 en boven de 13 jaar worden in den regel niet opgenomen. Als Rector fungeert de Eerw. Heer A. J. M. Hafkenscheid. Overste van de jongensafdeeling is de Eerw. Broeder Borgia, van de meisjesafdeeling de Eerw. Zuster M. Benedictus. Hoofd der Jongensschool is de Heer Th. H. Badoux, der ioden Broeders betrokken den hunne nieuwe woning. In 1894 moest de oude behuizing der jongens wegens bouwvalligheid worden afgebroken. Een gedeelte daarvan kon echter gespaard blijven en werd ingericht tot een „Te huis” voor vrouwen, onder den naam van „Maria- gesticht”. Dit is nu een tijdelijke verblijfplaats voor juffrouwen en dienstboden buiten betrekking. Door eene erfstelling van wijlen den heer M. H. Ver huist, een der regenten, zag de administratie zich ver plicht en in staat gesteld voor de kinderen van het gesticht eigen scholen te bouwen. Er verrezen nu twee kapitale gebouwen, een voor de jongens en een voor de meisjes, beide bestaande uit drie ruime schoollokalen op den beganen grond en drie op de eerste verdieping, terwijl de tweede verdieping bij de meisjes werd ingericht tot slaapzaal, bij de jongens tot teekenscholen voor de werk jongens. Den 1 nomen. Pastoor Nov. met de jongens Sept. 1898 werden de scholen in gebruik ge in den loop van het jaar 1899 werd met den en het Kerkbestuur der jeugdige St. Agnes- parochie eene overeenkomst gesloten om de kinderen van die parochie, tegen betaling

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 313