3oo HET KATHOLICISME, ENZ. onderwijs werd toevertrouwd aan de Eerw. Zusters van O. L. V. te Amersfoort en het gesticht met de school gesteld onder patronaat van den H. Aloysius. Al spoedig nam deze stichting in bloei toe en werden er ook scholen voor meergegoeden aan verbonden. Na eenige jaren echter ontstonden er groote moeilijk heden. De Aloysius-Vereeniging, aan wier zorg de finan- tieele behoeften waren opgedragen, kon de steeds toe nemende uitgaven, aan de uitbreiding der scholen verbonden, niet langer bestrijden en eene ingrijpende verandering werd daarom wenschelijk geacht. Men trachtte de Congre gatie van Amersfoort te bewegen de scholen over te nemen; doch deze zag daarin bezwaar en weigerde. Na vele onderhandelingen ging in Juli van het jaar 1869, door bemiddeling van Z.D.H. Mgr. G. P. Wilmer, Bisschop van Haarlem, het St. Aloysiusgesticht met al zijn toe- behooren over op de religieusen der Congregatie van Roozendaal, die zich van dien tijd af voor het katholiek onderwijs te ’s Gravenhage hoogst verdienstelijk hebben gemaakt. De scholen waren nu gescheiden van de St. Aloysius-Vereeniging en geheel de finantieele zorg door de Congregatie overgenomen. Een kapitaal van ƒ2850 werd met goedvinden van Z.D.H. door de Vereeniging gedu rende 5 jaren renteloos aan de scholen ter leen gelaten, en nog altijd worden daarvoor jaarlijks 100 rente uit gekeerd. Thans zijn aan het Gesticht op de Brouwersgracht 40 Eerw. Zusters werkzaam. Met dezen overgang ging de stichting een bloeiende toekomst te gemoet. Nieuw terrein werd aangekocht, de localiteiten verbeterd en vermeerderd; ook het aantal schoolgaande kinderen nam voortdurend toe. Weldra zag het bestuur der Congregatie zich genoodzaakt tot nog grootere uitbreiding en besloot daarom eene nieuwe gelegenheid tot onderwijs in een ander gedeelte der stad

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 317