3oi HET KATHOLICISME, ENZ. open te stellen. Zoo ontstond het St. Josephsgesticht in het Noordeinde, dat 15 Augustus 1885 in gebruik werd genomen en thans met zijne bloeiende scholen bediend wordt door 24 Eerw. Zusters. Op aanvraag van het R.K. Armbestuur belastte de Con gregatie van Roozendaal zich in 1886 met de bediening van de armenbewaarschool in het St Bernardusgesticht aan de Hoetkade. Hier zijn nu 13 van hare Zusters werkzaam. In 1890 verrezen door de zorg der Congregatie de Mariascholen met haar gesticht in de Prins Hendrikstraat, waar behalve burgerkinderen, ook zeer vele arme kinderen onderwijs ontvangen. Deze scholen werden den 16 April van genoemd jaar geopend. Het aantal Eerw. Zusters, aan gesticht en scholen verbonden, is nu 32. Aan al deze scholen te zamen genomen ontvangen thans 2800 kinderen onderwijs, waaronder 1500 arme. 7. Het Gesticht „De Voorzienigheid” aan den Scheve- ningschen IVeg naast de R. K. Kerk. Dit gesticht is gebouwd in 1867 en den i3en Nov. van dat jaar be trokken door 6 Eerw. Zusters der Congregatie van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind (Moederhuis te Amsterdam), welke Congregatie zich vooral belast met de opvoeding van verwaarloosde kinderen. Hier echter moest zij zich daarenboven wijden aan de jeugd der Scheveningsche parochie door bewaarschool, lager onder wijs voor meisjes, naai- en breischool enz. Deze stichting is van den aanvang af zeer in bloei toegenomen; dit blijkt wel hieruit, dat zij nu reeds voor den vierden keer een belangrijke uitbreiding onder gaat en het getal der Eerw. Zusters tot 30 gestegen is. Het aantal verpleegde kinderen bedraagt thans 150, dat der schoolgaande kinderen 300. Overste van het gesticht is de Eerw. Zuster M. Clara; hoofd der school de Eerw. Zuster M. Francisca.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 318