HET KATHOLICISME, ENZ. 3°2 De eerste vergrooting had plaats in 1874, de tweede in 1889. Toen in 1898 onder den tegenwoordigen Pastoor opnieuw eene uitbreiding noodig was, werd het gesticht tevens ingericht tot een toevluchtsoord voor bejaarde vrouwen. Het aantal van deze verpleegden is reeds gestegen tot 25. De nu in gang zijnde uitbreiding bestaat vooral in den bouw eener nieuwe en ruime kapel, die door den gestadigen aanwas van het inwonend personeel hoog noodig is geworden. 8. Het R.K. Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo tn het Westeinde. Het eerste plan dezer stichting werd in 1872 opgezet door den Eerw. Pater H. J. M. Marijnen, S. J., destijds Kapelaan aan de St. Theresiakerk en waarnemend geestelijke aan het Burgergasthuis alhier. Deze trad met een tiental heeren, twee uit ieder der toenmalige parochiën, in nader overleg, en hiermede was de zaak al zeer spoedig tot rijpheid gekomen. De statuten werden aan Z.D.H. den Bisschop ter goedkeuring opge zonden en het toekomstig Ziekenhuis gesteld onder het patronaat van den H. Joannes de Deo. De heeren, die hierin met Pater Marijnen samen werkten, waren de volgendeJ. J. Duijnstee, Dr. E. Hanlo, Mr. H. A. des Amorie van der Hoeven, G. J. Iserief, Mr. J. T. A. Leesberg, G. P. van Roermund, A. van Rijn, C. J. Schietbaan, J. W. Smit en M. E J. Vierling. Deze waren tevens de eerste regenten, uitgenomen Dr. Hanlo, die zich bereid verklaarde, de geneeskundige behandeling gratis op zich te nemen, en daarop tot eere- regent werd benoemd. In zijne plaats kwam de Heer G. L. Knaapen het College der actueele regenten wederom voltallig maken. Nadat de statuten den 20 Januari 1873 de bisschop pelijke goedkeuring ontvangen hadden, werd den 23ste" dier maand het bestuur gekozen en traden de heeren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 319