HET KATHOLICISME, ENZ. 305 20 Tegen het einde des vorigen jaars is als derde geneesheer ge├źngageerd de Heer Dr. M. Rutgers. Bij die gelegenheid is de Heer J. J. Duynstee door Z. H. den Paus gedecoreerd geworden met de ridderorde van den H. Gegrorius den Groote. De Heer A. van Rijn had dezelfde onderscheiding reeds vroeger ontvangen. Als bewijs dat de stichting hare bestemming als Armen ziekenhuis handhaaft, kan dienen, dat volgens het jongste verslag, in 1900 over het jaar 1899 uitgebracht, in laatstgenoemd jaar van de 668 zieken 500 geheel gratis verpleegd zijn geworden, terwijl 97 het niet verder brachten dan tot de vierde klas. Na Dr. Hanlo, die in 1877 wegens zwakke gezond heid aftrad, zijn nog als geneesheeren aan het ziekenhuis verbonden geweest de heeren Dr. J. de Ligt en Dr. D. L. van Welij; later Dr. P. J. A. Sluijs. Den isten Maart 1884 werden benoemd de heeren doctoren J. G. Mastboom en H. J. Vinkhuijzen, die nog altoos hunne hoog gewaardeerde zorgen aan het Ziekenhuis wijden, hierin voor ooglijders belangloos bijgestaan door den heer Dr. M. J. Bouvin. i) De zieken der is,e en 2de klasse kunnen, wanneer zij dit verlangen, door hunnen eigenen geneesheer behandeld worden. De verpleegkosten bedragen voor de iste, 2de, 3de en 4de klasse respectievelijk 6, 3,/1.25 en 0.60; voor niet-Hagenaars is het tarief een weinig hooger. De 5de klasse is gratis. Buiten de afdeeling voor ongeneeslijken kunnen er ongeveer 75 zieken plaats vinden. Het aantal liefdezusters, met 5 begonnen, is nu gestegen tot 29. Overste is de Eerw. Zuster M. Gerardo. Voorzitter van het Regentencollege is de heer A. v. Rijn die, evenals de Fleer J. J Duynstee, onder-voorzitter, reeds van den aanvang af regent is geweest. Beide heeren hebben alzoo in 1898 met het vijfentwintigjarig bestaan van het Zieken huis ook hun vijf-en-twintigjarig bestuur mogen vieren. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 322