3o6 HET KATHOLICISME, ENZ. 9. De Meijerstichting in het Westeinde. Deze dankt haar ontstaan aan eene belangrijke schenking door wijlen den ZeerGel. Heer Dr. Meijer aan het R. K. Armbestuur gedaan, onder verplichting een toevluchtsoord te stichten voor bejaarde mannen, die buiten hun schuld uit eenen beteren stand aan lager wal zijn geraakt. Een ruim huis met tuin (Westeinde No. 18) werd in 1874 voor dit doel gehuurddaarin worden thans 13 mannen verpleegd door vier Eerw. Broeders uit de Congregatie van O. L. V. van Lourdes. Overste is de Eerw. Broeder Benedictus. Deze stichting wordt geadministreerd door het R. K. Arm bestuur. 10. Parochiale Meisjesschool met gesticht inde Tasman straat. Deze schoone en bloeiende stichting staat onder beheer van het Kerkbestuur der parochie van O. L. V. Onbevl. Ontv. De school met aangrenzend Zuster huis is onder Pastoor P. Maas gebouwd, in het jaar 1889; het Zusterhuis werd 19 April 1890, de school 21 Mei d. a. v. gewijd en geopend Het onderwijs wordt gegeven door de Eerw. Zusters der Congregatie van Roozendaal. Een veertigtal dezer religieuzen is aan het gesticht verbonden en ongeveer de helft daarvan aan de scholen werkzaam. Omstreeks 1000 kinderen, armen en gegoeden, ontvangen hier onderwijs. 11. Gesticht van den H. Joannes de DeoPlaats ij. Dit huis behoorde vroeger aan de Dames Van der Schooren, die het bij haar overlijden vermaakten aan het Kerkbestuur der parochie van de H.H. Antonius en Lodewijk. Aan deze erfstelling was de verplichting ver bonden, het huis in te richten tot een gesticht voor reli gieuzen, die zich zouden belasten met de verpleging van zieken aan huis. Wijl de pogingen om deze nieuwe stichting aan geestelijke zusters toe te vertrouwen mis lukten, trad het Kerkbestuur in onderhandeling met de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 323