3o8 HET KATHOLICISME, E NZ. aan het Bezuidewhout. Ook dit liefde- den ingezetenen van ’s Gravenhage huis te verschaffen. Het dankt zijn nieuwe bestemming te zijn ingericht nog in hetzelfde jaar werd betrokken en thans bewoond xwordt door 25 Eerw. Zusters. Overste is de Eerw. Zuster Maria. 13. Mariagesticht aan de Toussaim'kade. In 1894 werd hier een woonhuis met tuin en gehe el den inboedel door den heer B. E. la Chapelle en zijne echtgenoote O. J. M. van Gerth ten geschenke gegeven a; in den Eerw. Pastoor der parochie van O. L. V. Onbevl. Ontv., met den last er een gesticht van te maken waar i nwonende kostdames en -heeren verpleegd konden wordei 1 en tevens gelegen heid zou bestaan om ziekenverpleging aan huis te ver krijgen. Pastoor Philippens trad in onderhandeling met de Eerw. Zusters der Congregatie van den H. Hippolytus te Delft, die de stichting geheel voor hare rekening namen, zoodat het pand bij akte van schenking op naam der genoemde Congregatie werd overgeschreven. Den 14 Juli 1895 was het nieuwe gesticht voltooid en werd het door de Congregatie in gebruik genomen. De bediening wordt waargenomen door een twintigtal Eerw. Zusters, en 23 inwonende verpleegden hebben zich aan hare zorgen toe vertrouwd. Overste is de Eerw. Zuster Josepha. 14. Diertstichting werk is opgericht om ziekenverpleging aan ontstaan aan een legaat, door wijlen de HoogWelGeb. Vrouwe Douairière Jhr. Diert van Melissant voor dit doel vermaakt, en wordt evenals het St. Carolus Borromeus- gesticht bediend door geestelijke Zusters der Congregatie van den H. Carolus Borromeus te Maastricht. Het gesticht is gebouwd in 1897, doch eerst op 23 Jan. 1899 door 5 Eerw. Zusters betrokken, wier aantal nu tot 10 gestegen is. Haar overste is de Eerw. Zuster Euphrasine. Aan deze stichting is een polykliniek en een operatiekamer voor kleine operaties verbonden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 325