DE SOCIËTEIT DE HARMONIE. IN 1798. Bij aanschrijving van „Het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest van Holland” dd. 18 E'ebr. 1798, werd aan alle Municipaliteiten en Bailkiwen binnen het zelve Gewest gelast nauwkeurig toe 'te zien dat alle politieke sociëteiten onmiddellijk gesloten zouden worden, waarvan men zoo uit de daar gehoudei ie gesprekken of voordrachten moet verwachten dat zij strekkende zijn om „de gelukkige omwenteling die den 22 Januari 17980ns heeft gebracht tegen te werken en dus le Vrijheid weder aan nieuwe schokken bloot te stellen door de Aristocratie en het Foederalisme of het Stadhouderschap heimelijk te begunstigen” De Municipaliteit van Wassenaar schreef 26 Febr. 1798 aan het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek dat in hare gemeente geene dergelijke snoc de vereenigingen bestonden, maar voorzichtigheidshalve deelde zij toch mede dat bij den herbergier Gerrit van Anraad, wonende op de scheiding van Wassenaar en Haagambacht, naast de buitenplaats van den griffier Fagel, een gezelschap van 42 Haagsche Heeren, zich in den zomer kwam ver meien met kolfslaan enz. Volgens de verklaring van den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 327