OL'DE-EEUWSCHE AVONDBEDE. 3H der Prinses, en freule van Heeckeren tot Keil, eerejuffer van dienst, zich verwijderen. Prinses Wilhelmina wilde vóór het verstrijken van de eeuw nog enkele regels schrijven aan den Erfprins, die met haar schoondochter en beide innig geliefde kleinzonen Guillot en Fritz later Koning Willem II en Prins Frederik der Nederlanden in Berlijn vertoefde. Het hart der anders zoo kalme Vrouwe sloeg onrustig. Telkens stond de Prinses op, schouwende naar de rivier, waarvan de golven door de vorst waren gestremd, of naar den sterrenhemel, en ging dan weer zitten. Aan Hampton- Court, hetwelk door opwekkende en treurige, maar immer leerrijke herinneringen, voor de geschiedenis van Groot- Brittannië gelijke waarde heeft als het Binnenhof te ’s-Gravenhage voor Neêrlands historie, was, mét de gedach tenis aan de lotwisselingen der Tudors, der Stuarts, van het hof van Engelands machtigsten Koning Willem III en „Sweet Queen” Maria, thans ook die verbonden der gastvrije ontvangst in Engeland van zijn tweeden opvolger als Stadhouder in de Republiek der Vereenigde Nederlanden nu een banneling Al deze gebeurtenissen drongen zich met onweerstaan bare kracht op aan de zwaar beproefde Prinses van Oranje. De mislukte onderneming der Anglo-Russen kort geleden in Noordholland had nogmaals hare droombeelden van dynastiek herstel en van nieuwe grootheid in rook doen opgaan. In gepeins verzonken maakte zij aan haar schrijf tafel de balans op tusschen de jongste staatkundige ge beurtenissen in Europa en de vooruitzichten van Haar Huis. Wél heette ’t, dat een wapenstilstand aan beide zijden van de Alpen was ingetredenmaar de Donau-oevers bleven rooken van bloed en van kruitdamp. De zege van Marengo had den trots van den Franschen overweldiger nog verhoogd. Onverholen streefde Bonaparte naar den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 331