OUDE-EEUWSCHE AVONDBEDE. 322 Koning Willem II, wiens verrichtingen in Spanje, te Quatre-Bras en Waterloo, bij Hasselt en Leuven, hem sinds lang hadden gekroond met den traditioneelen roem van zijn Huisliefderijk gesteund door zijne gemalin, Hare Keizerlijke Hoogheid Anna Polowna, Grootvorstin van Ruslandreeds in zijn jeugd geleerd als toeschouwer van den kamp tusschen het vrijheidsvuur der volken en de zelf verdediging van het vorstelijke gezag- - had de geest van zijn tijd begrepen, en met een diep gevoel voor recht en billijkheid getracht aan de volkswenschen te gemoet te komen. Zonder te vragen of de nieuwe vrijheden konden schaden aan eigen belangen of tegen zijn persoonlijke overtuiging streden, wijdde Koning Willem II op 4 Novem ber 1848 de milde grondslagen der staathuishouding, waaronder Nederland thans bloeit. Koning Willem II had geenszins geschroomd om uit eigen beweging billijke wenschen te bevredigen. Hij leefde niet lang genoeg om te toonen, dat hij ook de hooge roeping van een Regent verstond om zoo noodig aan onbillijke eischen paal en perk te stellen. Zijne Majesteit overleed enkele maanden na de belangrijkste daad zijner regeering. Bijna twee honderd ministers en duizende kamerleden vormden afwisselend de bemanning van het schip van Staat, waarop Koning Willem III met vaste hand, zonder bejag naar populariteit, het roer heeft gehouden. Gedurende de veertig jaren zijner regeering leerde Neerlands derde Koning door eigen voorbeeld aan het volk, dat de grond wet een waarheid is en een waarborg voor allen. minderen omvang, had uitgestortlegde Neêrlands eerste Koning in 1840, ruim een jaar na het traktaat van scheiding met België, de teugels der regeering in de handen van zijn ridderlijken opvolger.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 339