325 OUDE-EEUWSCHE AVONDBEDE. stem de natie voor de eerste maal hoorde bij hare beëedi- ging van de Grondwet; die hart en hand heeft geschonken, niet uit staatkundige berekening maar uit zuivere liefde, aan een Vorst, Harer Majesteit in alle opzichten en ten volle waardig God danke ons volk voor zulk een groot en zeldzaam geluk, waarmede ons Koningshuis de nieuwe eeuw binnentreedt: een geluk, waarmede Neerland de toekomst tegemoet gaat. Het bevolkingscijfer van Nederland is gedurende de jongste honderd jaren bijna verdriedubbeld en bedroeg volgens de laatste telling ruim vijf millioen zielen. Bij groote stijging der bevolking verminderde de armoede en daalde het cijfer der bedeelden tot de helft. Na herstel der finantiëele rampen, eerst als gevolg der omwenteling in den aanvang onzer eeuw, daarna van de Belgische onlusten, slonk onze nationale schuld met 150 millioen guldens, zoodat druk kende belastingen konden worden afgeschaft. Het bedrag van het nationale vermogen mag worden geraamd op ruim 6600 millioen waarvan ongeveer een derde aan on roerend goed. De staatspartijen rusten gelukkig niet; maar wanneer hare leiders zich weten te bezadigen zal van volks- geweld in Nederland geen sprake zijn. Bij groot verval van den landbouw gedurende lange jaren legde reeds de Koningin- Moeder gedurende H.D. Regentschap de zorg voor dezen tak van nationalen welvaart in bekwamer handen, dan waaraan die belangen weleer waren toevertrouwd. Door inpoldering van het Haarlemmermeer en van andere groote plassen won Nederland gedurende de negentiende eeuw 30000 bunders land, terwijl de vreedzame annexatie eener nieuwe provincie „Flevo” is voorbereid. Scheepvaart, visscherij, handel en nijverheid, in 1800 schier vernield, herleefden met volle kracht. Het recht wordt onkreukbaar in Neder land gehandhaafd. De sociale wetgeving vordert met groote schreden. Het bestuur van staat, gewest, gemeente en der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 342