328 ARCHIEFSPROKKELS. Wij Jacob van Register van de verkoopingen van huizen, landen enz. 1567, p. 31 vs. Rijksarchief. 2) Cornells Korssen wonende in de Jan Heynricxzoensstraet. van Ouwen, schepenen m dat voor ons Verpachting van de „costerie van de St. Jacobskerk” 7 Mei ipóp. Dorp ende Jan in den Haege, doen condt allen luydei gecomen ende gecompareert es, Cornells Korss. 2) ende bekende in pachte genomen te hebben van den kerck- meesters van Sint Jacobskercke alhier in den Hage die costerie van dezelve kercke een tijt van vijff jaren lanck achtereenvolgende, ingaende op Meydach letstleden, des jairs voor de somme van acht ende dertich Carolus gulden van XL grooten Vlaems tstuckte betalen telcken Junio up twee termyneEnde die voorss. Cornells Korss. heeft belooft ende belooft mitsdesen den Pastoer ende den Kerckmeesters in de tydt wesende, int gundt syn officie aengaet, gehoersaem ende gedienstich te zijn ende die sloetelen, cappen, kasuffelen ende andere goeden van de voorss. kercke, die hem te bewaren gegeven sullen worden, getrouwelyck ende wel te bewaren, zulcx dat indyen deur syn schuit versuemenisse ofte toedoen die voorss. kercke eenige schade liede, ofte eenige derselver kerckelijke goeden, die hij tot zijne laste zal hebben ge- noemen ofte daervan hij dat bewint ofte toesicht hebben zall verloeren, beschadicht ofte bedorven worden, dat die kerckmeesters in de tijdt synde all tselve an de voorss. Cornelis Korss. ende aen zijne goeden sullen moegen verhaellen met sulcke recht als hemluyden believen zall. Ende oft zulcx geviele dat de voorss. Cornelis Korss. hem zulcx nyet en reguleerde in sijnen dienst nopende die gehoorsaemheyt ende gediensticheyt als vooren, dat in dyen gevalle die kerckmeesters in de tijt synde hem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 345