VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN VAN HET JAAR 1900. Het is voor den kronijkschrijver van „die Haghe” zeker de voornaamste gebeurtenis van het jaar 1900, dat hare doorluchtige Beschermvrouw H. M. Koningin Wilhelmina den i6den October bij proclamatie aan Haar volk kennis gaf van Hare verloving met Z. H. Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Deze met levendige sympathie door de bevolking van ’s Gravenhage vernomen gebeurtenis, werd reeds vier dagen later (20 October) gevolgd door een bezoek van Hare Majesteit met Haren Verloofde, die daartoe van het lustslot „Het Loo” waren overgekomen, aan de Residentie. Bij die gelegenheid werd door Hr. Ms. Commissaris in Zuid-Holland, Mr. J. G. Patijn, een sierlijke welkomstrede uitgesproken. Van historische beteekenis was een tweede feit in de geschiedenis der stad, dat den i5den April voorviel, de komst namelijk van de Transvaalsche deputatie, bestaande uit de heeren A. Fischer, A. D. W. Wolmarans en C. PI. Wessels, den 6dcn December gevolgd door de intrede van Z. H. den President der Zuid-Afrikaansche Republiek, den heer Paul Krüger, wien hier van de zijde der bevolking een geestdriftvolle ontvangst bereid werd. Het plein voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 350