VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN VAN I9OO. 33+ het hotel van den President was dagelijks, gedurende de maand December, het tooneel van de hartelijkste volks- betoogingen, terwijl den i3den December door den President een officieele receptie werd gehouden in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Van heugelijken aard was dit jaar de hoogst belangrijke Geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen, die den i6den Juli in de Gothische zaal door H. M. de Koningin, in tegenwoordigheid van H. M. de Koningin-Moeder geopend werd. Prof. P. J. Blok hield bij die gelegenheid een door vorm en inhoud uitblinkende redevoering, die tot onderwerp had Neerland’s glorierijk verleden als zeemogendheid. Voor deze tentoonstelling, de eerste van dien aard in ons land, was door den Voorzitter der tentoonstellingscommissie, den heer D. F. Scheurleer, een beschrijvende catalogus bearbeid, die een uitmuntenden leiddraad was voor de bezoekers en uit een wetenschappelijk oogpunt van blijvende waarde zal blijven. De komst van den Shah van Perzië in de residentie, 28 Augustus, die de gast was van H. M. de Koningin in Hdr. Paleis in ’t Noordeinde, behoorde tot die ge beurtenissen, die voor de bevolking steeds een eigenaardige bekoring hebben en dan ook niet naliet, in het mooie seizoen, tot heel wat drukte in de stad aanleiding te geven. Uit alle oorden van ons land kwamen den i5den Juli hier mannen bijeen om zich aan te sluiten bij het hulde betoon aan Jhr. Mr. Victor de Stuers, die zijn 25-jarige werkzaamheid herdacht als referendaris, chef der afdeeling Kunsten en Wetenschappen aan het Departement van Binnenlandsche Zaken. Door deputaties van tal van Ver- eenigingen in den lande werden den jubilaris, die met zijn beroemde Gids-artikelen indertijd den stoot gaf tot de herleving van belangstelling in de lang verwaarloosde kunst, huldeblijken aangeboden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 351