336 VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN VAN I9OO. die richting werkzaam. Het Kon. Kabinet van Schilderijen op het Mauritshuis deed in den loop van het jaar, dank zij de bemoeiingen van Dr. A. Bredius, weder eenige belangrijke aanwinsten. Als belangrijke data in het jaar 1900 hebben wij nog aan te teekenen 1 April. De Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, Mr. C. Fock, die zijn betrekking heeft neergelegd, wordt opgevolgd door Mr. J. G. Patijn, advocaat-generaal bij den Hoogen Raad. 1 April. De Hoofd-Commissaris van Politie J. C. van Schermbeek, wien op zijn verzoek eervol ontslag is ver leend, wordt vervangen door den heer H. J. Versteeg, Commissaris van Politie te Amsterdam. 24 April. De heer W. J. Bolderman viert zijn vijftig jarig ambtsjubileum als Secretaris van het Burgerlijk Armbestuur. 30 April. De heer J. M. Schmidt Crans, kunstschilder, oud-hoofdleeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten, herdenkt zijn 70'’ verjaardag. 4 Juni. Ds. L. Overman, secretaris der Algemeene Synode van de Ned. Herv. kerk, viert den dag waarop hij vóór 40 jaren de Evangelie-bediening aanvaardde. 13 Juni. Vijf-en-twintig jarig jubileum van ds. J. G. Knottnerus als predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier. 9 Augustus. Uitvaartdienst in de H. Jacobuskerk voor Koning Humbert van Italië, die den 30’’ Juli te Monza werd vermoord. 15 Augustus. Mgr. Heyligers, Kanunnik en Pastoor der H. Jacobuskerk gedenkt den dag, dat hij vóór 40 jaar de priesterwijding ontving. 22 September. Plechtige laatste steenlegging door H.M. de Koningin, in tegenwoordigheid van H.M. de Koningin- Moeder en ten aanschouwe van een talrijke schare, van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 353