VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN VAN 1900. 337 Onze zich steeds naar alle kanten uitbreidende stad heeft in den loop van het jaar op ’t gebied van de openbare werken weer heel wat zien voorbereiden of tot stand komen. Behalve nieuwe stratenplannen, die door particuliere maatschappijen werden ontworpen, gedeeltelijk of geheel 22 den nieuwen vleugel der de Regentessekerk der Ned. Herv. Gemeente aan het Regentesseplein. 19 October. Opening van Witte Sociëteit. Van onze stadgenooten die zich op ’t een of ander gebied verdienstelijk hebben gemaakt, zijn in den loop van het jaar overleden 15 Januari. De heer L. Hardenberg, een der oprichters en later eerelid van het Genootschap Pulchri Studio. 26 Januari. Jhr. Mr. J. F. Alewijn, voormalig directeur van het Kabinet der Koningin. 27 Januari. F. Knoote, gep. generaal-majoor der artillerie. 29 Januari. A. H. van Thiel, oud-hoofdinspecteur der Telegraphie. 7 Februari. J. F. Diemer, gep. kolonel der artillerie. 5 Maart. Mr. G. de Vries Az., Minister van Staat en Staatsraad in buitengewonen dienst. 31 Mei. Jhr. Mr. James Loudon, oud-Gouverneur-Generaal van Ned. Indië. 3 Juni. Mr. C. J. J. Wyckerheld Bisdom, griffier bij den Hoogen Raad der Nederlanden. 3 Juni. J. Spanjaard, gep. schout-bij-nacht, oud-inspecteur- generaal van het loodswezen. 10 Juli. W. H. van Gennep, gep. vice-admiraal. 19 Juli. F. C. Tromp, oud-Minister van Marine. 1 September. Mr. G. H. Betz, oud-commies-griffier der Tweede Kamer, schrijver van Historische schetsen, o.a. van het Haagsche leven in de 17' en in de i8e eeuw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 354