2Ó ONTWIKKELING VAN HET HOF. eeuwen van het het bedoelde land niet zooverre heeft gestrekt. Waar schijnlijk bestond overigens die vijver in den aanvang der i4dt: eeuw wel als onregelmatig gevormde waterkom of verbreede watering, evenals bij de kasteelen van Egmond en Brederode het geval was. Later kan die vijver meer regelmatig zijn vergraven en werd hij met gekanteelde muren omringdin de 2de helft der i4de eeuw had hij dan ook dien vorm reeds aan genomen. De uitkomende grond moet gediend hebben voor de ophooging voornamelijk binnen het gansche Hof. DE WORDING EN Voor een volledige beschrijving van het Grafelijke hof in de middeleeuwen zouden tal van vellen druks benoodigd wezeneen meer beperkte taak dient de schrijver dezer regelen zich voor oogen te stellen. Strikt genomen zoude hij het geheele administratief politiek beheer, naast het rekenplichtig beheer, dienen uiteen te zetten en hoe dit zich gaandeweg heeft ontwikkeld gedurende de opvolgende vorstenhuizen om den grootst mogelijken omvang aan te nemen onder het Bourgondische en Oostenrijksche bewind. Het rekenplichtig beheer was overigens van veel ouderen datum dan het politiek beheer, doch op zich zelf wederom van vermoedelijk jongeren tijd dan het gewone dagelijksche huishoudelijke bestuur, dat oorspronkelijk in de 13d eeuw wel nagenoeg de eenige administratie aan den hove zal hebben gevormd. Gaandeweg bij de uitbreiding dier administratie is het eene in het andere meer opgegaan begrijpelijkerwijze, en zullen er onderlinge rangverhoudingen tusschen hoogere en lagere beambten en ambtenaars aan den Hove zijn ontstaan, welke in de eerste jaren en bestaan van het Hof onbekend waren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 35