37 DE WORDING EN ONTWIKKELING VAN HET HOF. aen die brugghe, die men ghaet gewrocht werd in de „nyenwe earner, die staet boven die oude kuecken”. Hoewel het doel dier kamer niet blijkt, schijnt toenmaals niet het geheele gebouw afge broken mogelijk verandert destijds de bestemming van het geheele gebouw eenigszins voor goed, daar in de i6de eeuw niets noemenswaard meer bekend is omtrent een meer langdurig vorstelijk vertoeven in die Haghe. Voor de keuken werd reeds sinds de oudste tijden een soort van begaanbaar paadje onderhouden 2)het sloot zich denkelijk bij de 3 gangpaden aan over het Binnenhof, t.w. die tusschen de beide poorten, tusschen de hofzaal en de kapel en tusschen de hofzaal en de Middenpoort. Achter de keuken lag de boomgaard van den hove, daarvan door een hofsloot gescheiden. Tot hoeverre die boomgaard zich precies uitstrekte, blijkt niet; hij sloot oostelijk bij den kooltuin aan en werd denkelijk ten zuiden begrensd door den singel. Die kooltuin zelf loopt dan verder weder geleidelijk over in de z.g. Pooten. Eigenlijk schijnen alle drie benamingen vrijwel synoniem. Naast de keuken lag over de hofsloot of gracht de herhaaldelijk in de rekeningen voorkomende Cokenbrug, waarachter een soort van dubbel poorthuis schijnt te liggen. Tot belangrijke opmerkingen leidt echter deze brug niet. In 1499 komt zij voor als „middelbrug”, geldende deze R. f. 133V. en 129V. s) R- T352/54 f- 29v- Item in die coken ghewrocht, die strate te maken voir die coken, an die stillecamer, ende dat groys te cruden uten zale voir die coken. 3) R. 1361. Gewrocht aen den muur twischen de koken ende den bomgard. R. 1381/82. Gestopt opten ganc, die men gaet in den boomgaert. Item f. 27c. Gewrocht an die brugghe twischen den koeltuun ende den poten. R. 1378/79 f. 19V. Gewrocht uten singhel in den koeltuun.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 47