46 DE WORDING EN ONTWIKKELING VAN HET HOF. doch zal voorts de noodige schuren bevat hebben, waarin varkens, schapen en hoornvee werden opgeborgen in ongunstig jaargetijde, wanneer het verblijf in hout, bosch, wildernis of koekamp niet mogelijk was. Omringing door water was denkelijk wel gewenscht hier, evenzoo als om ’t barchof en het korenhuis, waarvan het althans luidt in 1390/91de grafte te delven om ’t barc(h)hof. x) De watering langs de Plaats laat zich gissen uit eenige nadere aanteekeningen. 2) Zij moet kort voor 1460 zijn dichtgeworpen geworden, want destijds spreekt men van „oude beek”. Na dien tijd moet de vijver ververscht, enz. zijn geworden langs de z.g. Middenpoort, wat in 1498 blijkt. Terwijl dat vroeger de vijver uitliep langs die oude beek en zoo het bloed uit het slachthuis denkelijk weg i) R. f. lor. R. 1391/92. Item ghegeven van der aerde wech te voeren, die voer Pilgrims huus op die Plaetse ende al die Plaetse langhes lach, ende after uter graft ghescoten wort. R. 1445/46. De „Spoye tenden dat lardier, daer dat water over uuten viver loept”, geheel vergaan zijnde en verrot, werd vernieuwd. Er kwam N.B. bij het opgraven een geheele molen roede uit voor den dag, wat in zooverre niet verwonderen moet aangezien de vijver fungeerde voor bewaarplaats van houten balken. In 1361 62 (f. 361'.) luidt het b.v. ,,’t hout in de viver te zoeken ende op te trecken”. R. 1452'53 f. 66r die Spoye, daer dat water vuyt den viver overloept opgewonden enz. o. a. werd „het vierde gebyndt verstylt”. R. 1460/62, f. 55V. Tot Mairtyn in die voirpoirte aldaer dat gootgat gebroken doer die muer an die Plaetsesyde, ende dat met een goot gemaict tot buyten an die oude beeck toe. R. 1498, f. 1411'. Item voor ande Middelpoirte op den voirn. hove zoe heeft de meester metselaer enen nyenwen dicken langen muyr gemaict, dair die beke neffens in den vyver loopt, f. 141V. de goot vermaakt, daar het bloed (van het slachuys) door in den vijver loopt, en een ijzer er voor geplaatst opdat de honden er niet in zouden loopen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 56