58 DE WORDING EN ONTWIKKELING VAN HET HOF. i) De Riemer, I, pag. 746. Het perceel werd ten deele ingenomen door het huis Gorinchem, welke herberg in 1570, blijkens Reg. van transporten, f. 14V., was belend N. Grietje van Neck, achter Pieter de Vries in den apotheek (Hoogstraat), Z. achter Mr. Anthonis van Dijck, advocaat ende 't huis van den pastoor op 't Hof met een uitgang upt Hof. (Mededeeling van den Heer Th. Morren, Secretaris der Vereeniging). Hier blijkt van een nieuwe woning, t. w. van die van den Hofpastoor. Deze zal er nu wel niet altijd gewoond hebben, maar vermoedelijk in de oudste tijden onmiddelijk ten oosten van de kapel bij de proostwoning en het kapittelhuis, welke ruimte ten deele in het laatst der I4de, het midden der I5de eeuw, en voor het overige onder Karel V werd volgebouwd. Het geheel heette in 1387, voor zooverre ik begrijp, de „Canesye” (De Riemer, I, pag. 132 en 230), zijnde het kapittel goed van de kapel ten Hove (Idem pag. 187 en 188)welk kapittel overigens in 1370 (Idem pag. 71) ook in het bezit was van eene hofstede, op den Vijverberg aan de overzijde. In 1387 woonde naast de „Canesye” Heer Willem, Proost Hoewel de aanduidingen ontegenzeggelijk vaag zijn, zoo blijkt althans de vermoedelijke ligging der gezochte kamer nabij de Plaats. Uit meerdere gegevens omtrent des stedehouders tuin, zoude men de juiste plaats van de steenhouwersloods kunnen bepalen denkelijk, daar de muur van elf Roeden lengte die ligging nader bepaalt. In aanmerking nemende, dat hiervoren gebleken is dat de oude beek tegen 1460 gestremd is geworden, is het mogelijk, dat bedoelde muur in de richting van die beek is aangelegd en niet loodrecht daarop, zooals op bijgaanden plattegrond is voorgesteld. In dat geval zoude de steen houwersloods liggen in de richting van de Gevangenpoort. Het schijnt niet onmogelijk te gissen, dat de ridderkamer lag ter hoogte van de huizinge van Maria Vossen, bekend in 1576 aan de zuidzijde der Plaats. r) Indien men nader gissen wilde, zoude de vraag geopperd kunnen worden, of deze kamer wellicht het oude jachtslot der Graven van Holland kan geweest zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 68