DE WORDING EN ONTWIKKELING VAN HET HOF. 59 Minder reden bestaat er voor om aan te nemen, dat dit jachtslot terug te vinden moet zijn in de oude herberg „de Zwaan”, aan de noordzijde der Plaats. Tegenover dit perceel lag in de boeverie oudtijds ver moedelijk de „Zwaanskooi”, van daar mogelijk de naam afkomstig is. Het perceel wordt aangemerkt als een oud leen van Arkel. Dit nu geeft reden om te denken aan een oude verblijfplaats van de Heeren van Arkel bij het Hof; op dat hof was tegen 1351 bekend een „myns heren Camer van Arkel”maar zeven of acht jaren later verneemt men daarentegen „ant heren huys van Arkel te breken”. 2) Jan van Arkel nu was destijds met Hertog Albrecht in hevig geschil, dat beëindigd werd door den zoen, getroffen op 29 Mei 1359. Was dus de Zwaan wellicht de „oude herberghe” van Heer Jan van Bergen in Henegouwen. Volgens de rentmeestersrekeningen der i4d,J eeuw lag de Proostwoning bij het kapittelhuis naast de kapel. Niet alle geestelijken der kapel woonden echter daarnevens; zoo sliep b.v. in 1446/47 (R. f. 8ov.) mijn here cappellaen in de „camer, die tenden an die harnascamer staet”. (Plattegrond sub Q). Ook de Pastoor van de Hofkapel kan dus in 1570 zeer goed buiten het Binnenhof gewoond hebben. Wanneer nu op den Nederhof blijkt te bestaan in nog jongeren tijd het „lavandiers- huis van de capelle van den Hove” (de Riemer, I, pag. 167), d. i. tegen het laatst der i6de eeuw, dan ligt het voor de hand het te zoeken naast de hierboven vermelde pastoorswoning. Er moeten evenwel meerdere „Lavandryen” bestaan hebben, want volgens getuigenis van 1604 was eene dergelijke inrichting toenmaals bekend, bij name althans, op het Binnenhof. (Bijdr. en Meded. van die Haghe, 1900, pag. 81). de Riemer, I, pag. 2, 72 en 746. Geheeten in 1459St. Jorys, in 1523Draak en in 1582Oude Zwaan. R- I35O/51 f- 76v- en 1358/59 f- 2lr- 3) v. Mieris, Charterb., III, pag. 94.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 69