62 DE WORDING EN ONTWIKKELING VAN HET HOF. vernieuwd. De ligging van deze spui is ons reeds hiervoren eenigszins gebleken. 2) Naast dit „slachuys” treft men nog een afzonderlijk vleeschhuis” vermoedelijk aan; daarvan is de ligging op nieuw eenigszins twijfelachtig. Denkelijk lag het niet verre van de boeverie, en ook vermoedelijk dicht bij de Hoogstraat en de Oude Markt van die Haghe, d. i. in de buurt van het vleeschhuis, dat in 1544 gesticht werd op den hoek van het Halsteegje en de Hoogstraat. 3) Tegen 1435 blijkt het vleeschhuis boven het water te zijn uitgebouwdhet stond aan die zijde dan ook op bogen, doch was het aldaar ingevallen, hetgene door den metselaar werd verholpen. De brug bij het vleeschhuis wordt voorts vermeld tusschen 1359 en 1366; in 1361 '1 R. i352/54 f- 29V. en 30V. 1355/56 f. 481-, 1384/85 f. 35V. Mogelijk is met „lardier” bedoeld de bewaarplaats van het vleesch der geslachte varkens, ook wel geheeten „spekkamer”. 2) Zie hiervoren: pag. 46. 3) In 1400 kwam zeker grafelijk vleeschhuis en vleeschhal met alle voor- en nadeelen aan het bestuur van het dorp van „die Haghe”, blijkens oorkonde van Hertog Albrecht; bleek die overgang in zijne gevolgen niet naar wensch van „onzen gerechte”, dan zouden, gelijk het heet, de vleeschhouwers wederom vrij zijn te verkoopen buiten die hal, evenals in oude tijden. Al blijkt nu niet verder hoe de zaak afliep, toch is bekend, dat in 1544 door die van „die Haghe” gekocht werd een huis aan de Markt, om daar hun vleeschhal te maken, waarvoor zij de noodige vrijheid van regeling verkregen van den Keizer, zijnde de oude hal vol gebreken klaarblijkelijk. In plaats van deze nieuwe hal werd in 1615 de kapel van het St. Nicolaas gasthuis aangewezen. (Achter het tegenwoordige stadhuis). In de i6d,= eeuw waren overigens vergunningen verleend aan sommige vleeschhouwers van buiten het dorp, om voor te staan in het hof, in of bij de Voorpoort, waarover in 1581 eenige geschillen rezen (de Riemer, I, pag.' 613 en volg.) Ver moedelijk dus ter plaatse ongeveer van het oude slachthuis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 72