PRINS WILLEM III IN BETREKKING TOT DEN HAAG. Aan de geschiedenis van het Loo, evenals aan die van Soestdijk, is de naam van prins Willem III onafscheidelijk verbonden. Doch ook tot de plaats waar hij het levenslicht had aanschouwd heeft de Prins zijn leven lang in eene betrekking gestaan, zoo nauw, dat, hoe ver de wisselingen van het lot hem ook van hier mogen hebben gevoerd, die betrekking toch tot het einde toe in stand gebleven is. In ongekunstelde woorden werd door hem zelven ge tuigenis afgelegd van hetgeen hij voor den Haag gevoelde, toen hij, bij zijne verheffing tot Stadhouder, de geluk- wenschen van den Magistraat ontving, bij monde van den Pensionaris, Mr. Jan van der Houven„Den Haag is niet alleen mijne geboorteplaetz”, zoo sprak hij toen in zijn, blijkbaar geimproviseerd, antwoord, „neenze, maer oock de plaetz daer ick soo veele teeckenen van goede affectie te mijwaerts bij de gemeente heb bespeurt”, zoodat hij zich dan ook volkomen bereid verklaarde „omme d’Ingeseetene van den Hage dienst te doen, gelieck mijn voorouderen altijdt hebben gedaen”. J) 1) Volgens aanteekening in het Gemeente-archief, vriendelijk medegedeeld door den Heer Servaas van Rooyen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 79