PRINS WILLEM III IN BETREKKING TOT DEN HAAG. 71 en vervangen door het wapen vaandels schutterij door de een jaar van Holland een dier werd toen, bij het jaarlijksche optrekken der een soort van inspectie, zoo het schijnt misnoegde menigte aan flarden geschoten. En later herhaalde hetzelfde feit zich op nog ern stiger wijze. De jonge Prins was tot ridder van den Kouseband benoemd, en de versierselen der Orde werden hem overgebracht met zooveel praal als gedoogd werd door de omstandigheden, zoowel van hem die de onder scheiding verleende, als van hem die ze ontving. 2) Daags daarop brak het tumult los. Bij het optrekken der schutters, die voor het paleis van den Frieschen Stadhouder, op den Langen Vijverberg, rijkelijk op Rijnwijn werden ont haald, uitte zich op nieuw de afkeer jegens de nieuwe vaandels. Wederom werd, ditmaal onder het blazen van het „Wilhelmus”, door de omstanders een aanval op die vaandels gedaan, waarvan enkele doorschoten werden en een zelfs naar beneden werd gehaald. En daarmede was de zaak niet afgeloopen, want den volgenden dag trokken troepen jongens, in gelederen geschaard en van vlaggen voorzien, langs de straten, waar zij allerlei geweld pleegden en ten slotte „tot infractie en vilipendatie der Justitie” eenige glasruiten inwierpen aan de Voorpoorte van den Hove. Een strenge publicatie werd toen uitgevaardigd tegen het bedrijven van dergelijke feiten, hetgeen niet belette dat weinige maanden later, in het begin van Augustus, een nog veel ernstiger betooging plaats vond. 3) Aanleiding daartoe gaf de terugkeer der Prinses Royale Van Sypesteyn, Geschiedkundige Bijdragen I, bl. 34 en 52-53. 2) Basnage, Annales des Provinces-Unies I, fol. 308. 3) Aitzema, drie en dertigste boek. „Op een tijdt als de Engelsche Vloot op de Hollantsche Cust lach wiert de Regee- ringen in den Haghe den sevenden Augusti selfs besprongen van de Canaille” enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 81