PRINS WILLEM III IN BETREKKING TOT DEN HAAG. 72 1) Archives de la Maison d’Orange-Nassau, deuxième Série T. v. p. 110—m. Brasset aan Graaf Willem Lodewijk, 9 Augustus 1653 „Infanterie et cavalerie battent les rues de la Haye” enz. 2) Aitzema, 1.1. „De Borgerye begeerde op te trecken met het oude vaendel (daer ’t Prince Wapen in stont) gelijck geschiet is”. met den jongen Prins uit Breda, waar hij als Baron der Stad was gehuldigd. Door geheele scharen van knapen en kinderen, op alle wijzen met de oranjekleur getooid, werden de vorstelijke personen opgewacht, wier komst zich evenwel tot in den laten avond deed wachten, toen de meeste der jeugdige manifestanten reeds naar bed gezonden waren. Maar den volgenden morgen vereenigden zij zich opnieuw in grooten getale op het Binnenhof, en toen hun daar het Prinsje aan een venster vertoond werd, nam de beweging plotseling een zoo hartstochtelijk karakter aan, dat de schutterij werd opgeroepen om haar te be dwingen maar de schutters, nog steeds ontevreden over de in hun vaandels aangebrachte verandering, toonden minder geneigdheid om de orde te herstellen dan om zich aan te sluiten bij de rumoermakers, en deze, daardoor aangemoedigd, begonnen andermaal glasruiten in te gooien, ditmaal aan de woningen van verschillende personen, die als vijanden van het Huis van Oranje bekend stonden o. a. bij den vader der de Witten waarop het garnizoen onder de wapenen werd geroepen; en vermits de Staten ook al niet verzekerd waren van de trouw der gardes, die nog niet hadden kunnen vergeten dat zij de vroegere Stadhouders als lijfwacht plachten te dienen, werden in allerijl troepen uit de omliggende steden ontboden, om de rust te helpen herstellen. J) Tevens werd echter den schutters toegestaan weder onder hun oude vaandels uit te rukken 2) en de burgers, daardoor in opgewondenheid geraakt,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 82