PRINS WILLEM III IN BETREKKING TOT DEN HAAG. 74 J) Basnage 1.1. fol. 347, 348. 2) Constantyn Huygens aan zijn broeder Christiaan, 10 Augustus 1654. Oeuvres complètes de Christiaan Huygens, D. V. bl. 293. 3) Deze was reeds in 1650, van wege de Staten van Holland, door den Raadpensionaris Cats „ernstelijck bestraft”. (Leven van Willem II, biz. 527—’30 en 746—’49) en in 1652 waren be paalde maatregelen tegen hem genomen. (Archives 1.1. bl. 74). 4) Van de Sande, Nederlandsche Historiën II, bl. 182. dèn Koekamp opgesteld, als om een dreigend gevaar te kéeren x)en toch was er, schijnt het, niet veel anders gebeurd dan dat een burgervrouwtje zich verstout had een zoo aanzienlijk edelman als den heer van Wasse- naer-Obdam op straat te interpelleeren over zijne ver houding tot den Prins, en hem te waarschuwen dat zijn hoofd er mede gemoeid kon zijn, zoo Z. H. eenig leed overkwam. 2) Voorts werden ook eenige predikanten, en met name Ds. Stermont, 3) berispt, die zich veroorloofd hadden met te groote vrijmoedigheid hun afkeuring uit te spreken over het beleid der Regeering. Maar, indien het al gelukken mocht door dergelijke middelen vrees aan te jagen en voor een tijd de uiting te onderdrukken der gevoelens, die de burgerij voor den telg der Oranje’s koesterde, die gevoelens zelve konden niet worden gesmoord. Gretig werden alle gelegenheden aangegrepen om daaraan lucht te geven zoo b.v. de viering van ’s Prinsen geboorte dag 4) en men kent de schilderstukken uit dien tijd waarop de voorstelling bewaard is der eerbiedige gehecht heid waarmede het vorstelijk kind begroet werd, wanneer het in een karos werd rondgereden door de straten van ’s Gravenhage of langs het Scheveningsche strand. De tijd kwam evenwel waarop de Hagenaars dat gelief koosd schouwspel voor een tijd zouden moeten missen. Toen de Prins ongeveer negen jaar oud was, werd be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 84