75 PRINS WILLEM III IN BETREKKING TOT DEN HAAG. 1) Uit het fraaie, aan de Koningin van Engeland toebehoorend portret van den Prins, door C. Janssens van Ceulen, dat in het najaar van 1898 op de Oranje-Nassau-tentoonstelIing te Amsterdam is te zien geweest, blijkt dat hij nog op achtjarigen leeftijd in een lange jurk gestoken werd. -) Gonnet, Briefwisseling der Gebroeders van der Goes. I. bl. 48, 25 November 1659. „De Prins van Oraigne woont tegen- woordich tot Leyden ter studiën, daer toe die van de stadt seer hebben aengehouden ende sijne incomste, met de borgerije in de wapenen, seer verheerlijckt, dat hier al groote jalousie maeckt”. vonden dat niet alleen zijne materieele belangen schandelijk verwaarloosd waren, maar eveneens zijne opvoeding; daarom werd toen de heer van Zuylenstein, de natuurlijke broeder zijns vaders, tot gouverneur over hem aangesteld, en weinige maanden daarna werd hij naar Leiden gezonden, om daar, onder het toezicht van zijn gouverneur en de leiding van den uit Breda ontboden professor Bornius en van een Fransch jurist en letterkundige, Samuel Chappuzeau, meer geregeld onderwijs te ontvangen, dan hem tot dusver gegeven was. Zeker, zelfs voor een Prins, komt de leeftijd van nog geen tien jaren vrij jong voor om aan de Hooge- school te worden toegelaten, maar zijne verplaatsing naar de Academiestad zal wel in de eerste plaats ten doel gehad hebben hem te onttrekken aan de ongelukkige invloeden zijner vrouwelijke omgeving en aan de verweekelijking, die daaruit voor den niet sterken knaap te duchten viel. 1) Met geestdrift werd de achterkleinzoon van den stichter der Leidsche Universiteit binnen de poorten der Sleutelstad ingehaald. In den Haag was men bepaald jaloersch van de openlijke huldiging, die Leiden den Prins had mogen brengen. 2) Maar het leed njet lang of men zou zich hier schadeloos stellen. Nog slechts korten tijd was de Prins te Leiden toen buiten ’s lands, vrij onverwacht, een om wenteling voorviel, die van onmiddellijken invloed moest

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 85