PRINS WILLEM III IN BETREKKING TOT DEN HAAG. 77 Reeds den 29 April 1660 schreef de Fransche ambassadeur de Thou„M. de Witt ayant depuis peu fait un grand repas, ou il avoit convié plusieurs serviteurs et affectionnez a la Maison d’Orange, Ia santé du jeune Prince y fut hue avec solennité, et commencee par le père du Pensionnaire, qui a tousjours esté comme un chef du parti contraire a la Maison d’Orange”. Archives 1.1. bl. 195. op den Delftschen weg opgewacht door de Haagsche schutterij, die, met het regiment der gardes, onder het lossen van vreugdeschoten en het donderen van het kanon, dat op den toenmaligen Hoogen Wal was geplaatst, den stoet geleidde door de Wagenstraat, de Veene- en Hoog straten, over de Plaats en den Vijverberg tot aan het Mauritshuis, dat voor de ontvangst der hooge gasten in orde gebracht was. En toen, na een verblijf van acht dagen, de Koning zich den 2e" Juni te Scheveningen inscheepte, was de toevloed van belangstellenden niet minder dan bij zijne komst. Alles wat in den Haag en in het zeedorp rijden en loopen kon, scheen daar wel bijeen. Koetsen vol prinsessen en leden der hooge collegiën van Staat, ruiters en amazones, soldaten en schutters, burgers met hun vrouwen, visschersvolk en Scheveningsche bengels bij hoopen, het krioelde alles dooreen in het mulle zand, om een afscheidsgroet te brengen aan den Engelschen Monarch, door wien de belangen van den Prins der Regeering zoo ernstig waren aanbevolen, en die nu van hem scheidde met „soodanighe affectie als hij voor zijn soon niet zou hebben konnen toonen”. Een goed deel van het gejuich dat dien dag opging, zal dan ook wel Prins Willem hebben gegolden, die, bij de feestelijkheden ter eere van zijn oom, natuurlijk zeer op den voorgrond gekomen was, en met wiens persoon het toen scheen dat voortaan meer gerekend zou moeten worden, i) Het uit zicht op zijne bevordering nam dan toen ook dagelijks

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 87