PRINS WILLEM III IN BETREKKING TOT DEN HAAG. 79 hij zich in verschillende deelen des lands vertoonde, maar ook in den Haag, waar, na afloop zijner Leidsche studiën, zijn hoofdverblijf weder gevestigd was, werd hij trouw aangehangen, al konden, onder het strenge oog der Overheid, de blijken daarvan niet altijd openlijk worden gegeven. Nu en dan kwam het echter tot eene uitbarsting; zoo b.v. bij de bekende ontmoeting tusschen den Prins en den Franschen ambassadeur d’Estrades in het Voorhout, in Mei 1664. 2) Geen van beide verkoos zijn koets voor die van den ander te doen uitwijken en zoo hielden zij tegenover elkander stand: in een ommezien lokte het ongewone geval eene menigte toeschouwers; alles, wat tot de Fransche ambassade behoorde, snelde toe en schaarde zich om d’Estradesmaar van het Buitenhof het was juist kermistijd en de gemoederen waren toch al in op winding kwamen dichte drommen aanstroomen, om, zoo noodig, den Prins te beschermen. Al haast werd de toestand dreigendtoen verscheen de Raadpensionaris „lange Jan”, zooals hij gewoonlijk genoemd werd; deze bezwoer het gevaar. In allerijl liet hij de oude Prinses waarschuwen, en, terwijl de opgepakte menigte, in ge spannen verwachting, den afloop verbeidde, nadert te voet de Douairière, schijnbaar toevallig met eenigen van haar hofstaat door het Voorhout wandelendin het voorbijgaan wenkt zij haar kleinzoon, als om zijn geleide te verzoeken en, op dien wenk, haast de Prins zich uit te stijgen, waarop zijn ledige koets omkeerde om naar stal te rijden, zoodat De Prins schijnt in den loop van 1662 te zijn teruggekeerd, want den 22" Maart van dat jaar schreef Aerssen van Sommels- dijck aan Huygens: „M. Ie Prince doit retourner demain ou après-demain a Leyde, je crois que ce sera pour peu et pour la dernière fois”. Archives 1.1. bl. 222. 2) Basnage 1.1. fol. 730. Lettres du comte d’Estrades, II, bl. 429, 430. d’Estrades au Roi 8 Mai 1664.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 89