86 PRINS WILLEM III IN BETREKKING TOT DEN HAAG. 2) Valkenier, ’t Verwerde Europa, bl. 452. Wicquefort, Histoire des Provinces Unies, D. IV. bl. 483. Du Mont, Mémoires politiques pour l’Histoire de Ia Paix de Ryswick, II., bl. 152. 5) Valkenier, bl. 453. s) Het gebruik bracht mede zich dagelijks op een bepaald uur vóór den middag in het Voorhout te vertoonen. Lange rijen van koetsen reden dan achter elkander eenige malen heen en weder, terwijl de wandelpaden dan steeds vol voetgangers waren. Dit gebruik dat destijds in het buitenland veel voor kwam en in sommige steden van Italië nog niet geheel is verdwenen werd door het meer ernstig denkend deel der bevolking zeer afgekeurd. Huygens maakte het belachelijk in zonder tegenstand te ontmoeten kwam het Fransche leger nader. Weldra stond het in het hart des lands, tot op de grenzen van Holland. Men kan zich de verslagenheid voorstellen, die dat schielijk voortdringen van den vijand in den Haag teweeg bracht, vooral toen vernomen werd dat in de Vergadering der Staten reeds openlijk sprake was van de wenschelijk- heid om ’s lands gelden en de ammunitie, die nog te Delft beschikbaar was, in veiligheid te brengen naar Amsterdam, waarheen men ook oordeelde dat de zetel der regeering moest worden overgebracht. Inderdaad werd dan ook het gereed geld, dat onder den Tresorier Generaal der Unie berustend was, derwaarts vervoerd. 2) Velen maakten zich gereed dat voorbeeld te volgen. De oude Prinses liet vergunning verzoeken om bij den Franschen koning „sauvegarde” aan te vragen voor haar huis en goederen, in geval dat de stad mocht worden geplunderd, ’t geen haar wijselijk werd geweigerd, ten einde de algemeene onrust niet nog meer te doen toe nemen. Ook wil men dat de aanzienlijken toen van hooger hand zouden zijn aangespoord hun gewone leefwijze niet natelaten en vooral den dagelijkschen rondrit door het Voorhout 3) „le tour a la mode” zooals het heette

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 96