HET HUISHOUDBOEK VAN JOSINA VAN DORP. 2 Poelgeest, raad in de :del! Augustus heerschende kerk had aangesloten. In 1594 werd hij ge vangen naar de Voorpoort te ’s-Gravenhage gebracht als verdacht van geheime onderhandelingen met den vijand en het verraden van staatsgeheimen. Wel moest men hem spoedig bij gebrek aan bewijs weer loslaten maar onder verplichting van te blijven in zijn woning, aan de oost zijde van het Noordeinde. Hier leefde hij nog zes jaar, tot hij den 2' 1600 overleed. Hij was toen 72 jaar. De laatste jaren had hij alle finantieele aangelegenheden overgelaten aan zijn jongste dochter Josina, die niet verzuimde aanteeke- ning te houden van wat zij „aen mon père” gaf, nu eens 30 gulden, dan weer 20 stuivers. Het is aan deze omstandigheid te danken, dat wij een kijkje kunnen nemen in een aanzienlijke huishouding op het eind der r6e eeuw. Josina van Dorp heeft zorgvuldig boek gehouden van haar ontvangsten en uitgaven, vooral nadat de dood van haar vader haar den last eener vrij ingewikkelde adminis tratie op de schouders gelegd had. Zij had namelijk nog twee oudere zusters gehad. De eene, Margaretha, eerst getrouwd met den beroemden Zeeuwschen vlootvoogd Louis de Boisot en later met Hector de Crequi, was kinderloos overleden. De tweede, Anna, die in 1597 was overleden, was eveneens tweemaal gehuwd geweest maar had drie kinderen nagelaten twee zoons, Filips en Arend, uit haar eerste huwelijk met Jan du Bosch of van den Bossche, en een dochtertje Maria (Maeyke) uit haar tweede huwelijk met jonkheer Jasper van admiraliteit van Rotterdam. S. van Leeuwen geeft in zijn Batavia illustrata (p. 1051) T597 °P a|s sterfjaar van Jasper van Poelgeest. Dit is blijkbaar eene vergissing, daar Josina van Dorp nog in 1605 een afreke ning had met haren zwager.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 10