92 HET BINNENHOF VAN 1247—1747. dezen zelfden tijd naar den Achterhof, waar in 1515 en 1516 althans een „nieuwe greffe” wordt aangetroffen.81) Hier schijnt bedoeld de oude gravinne huizinge H naast den gang E, terwijl dat het toen vermelde bakhuis dan lag ongeveer ter plaatse z. Erkend moet hier worden, dat zoowel de mede genoemde juffrouw Jutte als de griffie binnen de eerstvolgende jaren opnieuw verhuisd waren. In het laatst der i5'le en het begin der i6de eeuw bleven verschillende instellingen, maar vooral ook personen, slechts zelden langdurig op één en dezelfde plaats, zoo- dat zekerheid dikwijls moeilijk te verkrijgen is in betwist bare punten. Men zoude hier ook nog denken mogen aan de Luiksche kamer C, als griffie van waar dan op den zuidoosthoek de muur naar het bakhuis ge- loopen kan hebben in zuiver oostwaartsche strekking; tegen 1645 toch werd daar zeer zeker een dergelijke muur opgeruimd, doch blijkt omtrent juffrouw Juttes oude woonplaats in H iets naders in 1530, dat de eerste opvatting schijnt te bevestigen. (Zie aanteekening 90 hierna.) Voor de meerderjarigheid van Karel V, of diens op treden in 1515 als Graaf, valt omtrent het kwartier van den stedehouder Jan, Graaf van Egmond (1484—1515) mede te deelen, dat het zich uitstrekte tusschen de middel- poort en de kapel, deels liggende op den beganen grond, doch voornamelijk op de verdieping. Gehuwd in of kort na 1487, verwekte de Graaf bij zijne echtgenoote 15 kinderen, zoodat hij vermoedelijk gedurende zijn stad- houdersschap wel eenige ruimte kon velen. Zoo worden vermeld in: 1485 (1 i2v.) een looden goot tusschen de keuken (r) en „de cancelrie (h) teynden de raadkamer” (de bovenbesproken oude greffe?) en een nieuwe kamer, door hem gemaakt boven de registerkamer (Y); 1487 (96V.) zijn eetzaal boven de raadkamer; 1493 (84r. en volg.) de geheel vernieuwde oude registerkamer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 103