96 HET BINNENHOF VAN I247—I747. zelden voor en dan alleen voor meer dringende redenen van staatsbelang. In 1518 bezocht de landvoogdes het hof tegen Augustus, vergezeld van haren neef „Dom Fernando”. In dat jaar werden voor ’t huisgezin van „vrouwe Margriete ende myn heere Fernando” niet minder dan honderd en vier sleutels geleverd. De genadige vrouwe at op de schermkamer (T of e wellicht); prins Ferdinand in de eetzaal (boven 61?) Hun logies blijkt niet bepaald. Karel V, hoewel in 1519 ver koren, doch pas eerst in 1530 door den Paus tot Keizer gekroond (niet voor 1532 werd Ferdinand tot Roomsch Koning verheven of aangewezen), vertoefde in 1520 mede hier, echter als koning; zoo is er toen ook nog sprake van den „ganck besyden de sael tot ’s conincx earner” en van de „danscamer (T) daer den coninck eet”. (7tr.) In 1523 (7or.) wordt echter gesproken van „des keysers logys”. In 1521 (79V.) was ook sprake van de „princencamer mit dat vertreckamer ende privaet”; het volgende jaar werd het vijverkwartier zijner tante geheel van nieuwe Fransche ramen (zoogenaamd spiegel glas) voorzien, tegen den tijd, dat zij daar zoude komen toeven (Ó4r. en 7Ór.) Haar logies blijkt nu evenwel in 1525 en 1526 geheel hetzelfde als dat van Prins Ferdinand, en te bestaan uit eene lange kamer, in eerstgemeld jaar door een middengevel gescheiden (ópr: ’t welck nu twee cameren syn), waarbij een galerij werd doorgebroken of gemaakt in het aanliggende „Kakenburch” (het oude Capenburg of de kamer van Cleve?), zijnde vermoedelijk deze laatste kamer haar „vertrekkamer”, terwijl dat de lange kamer k-> dan haar slaapkamer en warderobe was. Daarbij behoorde nog een privaat en een „cleyn galeryken” toegang gevende tot de nieuwe galerij in gemeld Kakenburch. 87) Nog in 1531 schijnt de Prins hier te lande vertoefd te hebben,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 107