HET BINNENHOF VAN I247—I747. 103 komende in het bekende werk van A. Ising, bevond zich iets ten westen der kapel, aansluitende tegen de oude raadkamer, een tijpisch eigenaardig lager fraai ge bouw, met steenen dakgevelramen en trapgevel aan het einde, dragende leeuwtjes en andere dieren en met muraalzuiltjes en rondboogjes, stempelende dit gebouw tot een werk uit den aan vang der i6de eeuw (ziediens beschrijving sub: Staten van Holland). In dit gedeelte nu bevond zich de keuken van het oude stadhouders- kwartier; verder blijkt op 1521 (66r.), dat de binnen- galerij „daer men voorby die oude raedcamer naer de kuecken gaet” onder de borstweringen, enz. werd toe gemetseld, terwijl dat kozijnen daarin werden verplaatst, maar ook boven de galerij gaten werden toegestopt. Meer wordt in de volgende jaren hier gewerkt, dat moeielijk is na te gaan, maar in het algemeen wijst op niet te besten toestand van het bestaande. Tegen 1531 vangt men echter aan met een reeks groote veranderingen ter weerszijden van de kapel. Des tijds (6iv.) wordt niet alleen versteld de galerij, waar door de prins ter kerke ging, maar ook een oude galerij afgebroken en vervangen door eene met pilaren en met nieuwe harde steenen kozijnen in den muur; zij wordt aan beide zijden gedekt (66v. en 74V.). De laatste aan duiding wijst op eene vrij staande galerij, mogelijk d, tusschen het vijverkwartier en de groote of de oude zaal. 95) 2 jaren later blijkt uit de daghuren van den timmerman (62V. 6ir.) van eene „nieuwe galerye van de groote stove tot int oratoer ende an ’t zelve oratoer ende aen de capelle”, mogelijk ook aangeduid (8ov.) als „dat nyenwe werck, daer nu de lybrye staet”. Boven in die nieuwe galerij kwamen vijf kozijnen, daar beneden een zesdehet nieuwe oratoer verkreeg twee nieuwe kozijnen van Benthemer steen, terwijl dat het met houten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 114