io4 HET BINNENHOF VAN I247 I747. welfsel werd voorziende oude galerij werd geheel af gebroken. Het geheel schijnt eene vernieuwing zoowat van de oude gebrekkige galerij c. In het jaar 1534 werd verder krachtig gewerkt aan een nieuwe binnengalerij aan het „Voorlogys van den Heer van Male”, d. i. dus langs de oude raadkamer; ongeveer n of 14 pilaren met basementen of kapiteelen, waartusschen bogen en borstweringen, vormden eene nieuwe galerij, aansluitende aan een kortere, waarop een muur werd opgetrokken. In t535 is er nog sprake van: acht nyenwe raemen in de galerye, die besyden de binnenpoerte staet (78r.) Gepaveid werden deze galerijen met plavuizen, half wit en half blauw (94e.) In dit zelfde jaar nu wordt mede vermeld’t nyenwe werck van de koecken ende bottel- rye; ook blijkt van Melchior, den steenhouwer, „die de leuwen ende griffoens, die opte nyenwe koecken staan, vermaect, verstelt ende eenige, die geheel gebroecken waren, gesoudeert heeft gehadt mit chement”. Blijkt dus eenigszins de tijd van het ontstaan van het hier boven aangehaalde fraaie gebouw. 96) Bekend nu is verder, dat destijds ook de beide torens der groote zaal nieuw werden opgesierd (Ising). De Graaf van Hoochstraten als stadhouder verkoos inmiddels het opgemaakte „Voor logys” als verblijf, waarvan de bekende Jan Plumeon concierge werd (zie aanteekening 88). Beide galerijen, oost en west van de kapel, worden vervolgens in 1552 en T553 met elkander in verbinding gebracht door een galerij langs den zuidgevel dier kapel, hoofdzakelijk van hout. 97) In verband met de nieuwe galerij schijnt men dan in- en voor 1557 nog al eenige veranderingen in het stadhouderslogies te hebben aangebracht, welke echter niet goed zijn na te sporen. In 1561 (78V. 8or.) be stond natuurlijk dit logies uit de meest gebruikelijke woon- en huisvertrekken, tusschen de middelpoort en de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 115