io8 HET BINNENHOF VAN I247 I747. Het Hof tot Koning Willems overlijden. 1581 1702. van het kantongerecht, of anders onmiddelijk daarnevens. Het is de vraag of de groote keuken in ’t „Groene- wout” toen nog wel onder dien naam bekend was. Van een enkel gebouw schijnt getuigd te moeten worden, dat het in het tijdperk, thans beschreven, genoegzaam nimmer aan zijne hooge bestemming zal hebben voldaan. De eigenlijke feestzaal de groote zaal heeft ver moedelijk rust en kalmte gekend tot op den 2Ósten Juli 1581, toen door de gewesten van Brabant, Gelderland, Vlaanderen, Holland, Zeeland, Friesland, Mechelen, Over- yssel en Utrecht in deze zaal de Spaansche koning van rechtswege werd vervallen verklaard van alle aanspraak op de regeering dezer landen. De plaats, waar voor dien de vorsten plechtig werden gehuldigd, strekte thans om gekeerd aan de landzaten tot afzwering van den laatsten Graaf, krachtens erfopvolging hun wettigen vorst, maar wegens miskenning van ’s lands rechten, gebruiken, her komen en privilegiën voortaan tot het bewind onwaardig gekeurd. Jaren, voorafgaande aan de afzwering van den wettigen landsheer, waren op verschillend gebied groote verwar ringen ontstaan, die door allerlei tijdelijke maatregelen, gedurende den aanvang van den opstand tegen Spanjes koning genomen, zoo goed mogelijk werden bekampt. Daaruit moest nu een meer geregelde blijvende toe stand worden geboren; voor den zetel van het nieuwe bewind over de zich aansluitende gewesten was en bleef het Binnenhof althans buiten tijden van gevaar aangewezen. Tijden van hevige onrust bracht die Haghe door tus- schen de jaren 1572 en 1577, toen het zelfs 2 malen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 119