HET HUISHOUDBOEK VAN JOSINA VAN DORP. 3 stuiverseen stuiver was 16 van 20 Pond gulden deniers of penningen. s) Daaruit werd de belangrijke correspondentie van Arend van Dorp uitgegeven door Mr. J. B. J. N. Ridder de van der Schueren, die hieraan een uitvoerige levensbeschrijving deed voorafgaan. Zijn zeer scherp oordeel over van Dorp komt mij niet voldoende gemotiveerd voor. Uit de aanteekeningen zijner dochter blijkt, hoe de rehabilitatie van haar vader haar steeds ter harte ging. 3) De afbeelding van het grafmonument in den muur der kerk bij Timareten, Verzameling van Gedenkstukken in Neder land. Dl. II. De verhouding tusschen jonkvrouw Josina en haar zwager schijnt niet al te best geweest te zijn. Zij keerde hem de lijfrente van 250 uit, die zijn vrouw op hem vastgezet had, en bekostigde de geheele opvoeding van „cleyn Maeyke”. Zelfs als deze te Rotterdam of op Koude- kerke vertoefde, brengt haar vader aan zijn schoonzuster de fooi in rekening voor de meid, die op het kind gepast had. Zooveel wij kunnen nagaan, werden de zaken tus schen hen beiden dan ook altijd schriftelijk of door ge machtigden afgedaan. Onder de stukken, in 1888 uit het Hofje van Nieuw koop in het Rijksarchief overgegaan 2), behoort een Manuael ende Memoribouck van den penningen by my Josine van Dorp ontfangen ende wederom vuytgegeven, be ginnende op den eersten dach van Ougstmaent XVCzeven ende tnegentich. Het loopt tot 1605. Den i7den Juli van het vorige jaar was zij te Brussel gehuwd met Charles du Becq baron van Boury, heer van Villebon, ritmeester bij een regiment Fransche ruiterij in Staatschen dienst. In 1565 was zij geboren te Zevenbergen, waar haar vader toen drossaart was. Zij overleefde haar man vele jaren en stierf eerst in 1646. Zij werd bij haren vader in de Kloosterkerk te ’s-Gravenhage begraven. 3)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 11