HET BINNENHOF VAN I247 I747. I 12 verder sprake en van schikte woning bouwde deze zich echter in 1610 achter de kamer van den Raad van State, d. i. nabij m, blijkende zulks in 1633 (68r.); deze rustte op den vijvennuur. Tegen 1604 (291V.) is er verder sprake van inrichting der kamer hunner commiezen en van een geleverde kast voor ’s lands registers. 103) De voor het leven aangesteld wordende Griffier be kleedde een ambt van het grootste gewicht, zijnde hij bij de wisseling der leden de committenten uit de gewestelijke staten de eenige, welke voornamelijk van alle zaken op de hoogte was en bleef. Aan de griffie werden de resolutiën behandeld (sedert 1669 ten deele gedrukt, na 1690 bijna allen). Geheime resolutiën werden sinds 1615 in afzonderlijke registers opgeteekend; boven dien was er een „secreet” register van 1593 1604. Aanmerkelijke uitbreiding in personeel onderging de griffie pas eerst in de 2de helft der i7de eeuw. Reeds in het begin dier eeuw klaagde de Griffie over te weinig ruimte. Zoo in 1619, toen men o. a. ook aan de Staten van Holland verzocht een geschikte kamer voor de audiëntie der gezanten. Nog in 1646 had men te weinig ruimte voor opbewaring van stukken. In 1655 (de rekeningen ontbreken in dezen tijd) werd echter een nieuwe griffie gemaakt. Denkelijk m. i. ter hoogte V in het oude „Groenewout”, waar zij in 1730 bestond. 104) O. a. was ook in 1619 en 1620 eene betere bewaarplaats gevraagd voor de z. g. Generaliteitschartersdaarvoor verkreeg de Griffie een met ijzer beslagen kast met drie sleutels, thans nog aanwezig en als „Secreete kas van de Staten- Generaal” bekend. (Jhr. Mr. Th. v. Riemsdijk. De griffie van Hare Hoog Mog.). Het schijnt echter, dat in 1637 (25 ir.) de griffier Musch een vertrekkamer had verkregen, waarvan de juiste ligging niet blijkt. 105) Overigens lag onder de gewone vergaderkamer der Staten, dus onder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 123