HET BINNENHOF VAN I247—I747. ”3 «1, a en ai, in 1730 hun charterkamer; in 1700 was de bovenvermelde kast reeds geheel gevuld; een ander belangrijk deel van het archief bevond zich toen ook reeds boven in de galerij naast en ten zuiden van de kapel in 1680 (v. Riemsdijk), ook in 1730 (De Riemer). Alvorens tot den Raad van State over te gaan, een enkel woord over den Graaf van Leycester, voor wien, en zijn hofhouding, op 28 Nov. 1585 de Staten van Holland ordonneerden het kwartier ten oosten der kapel in gereedheid te brengen, mogende echter Graaf Maurits als Gouverneur van Holland en Zeeland in zijn logies niet „gediscommodeert” worden. Ook besloten zij op 21 Dec. nog de Cleefsche kamer (l) voor hem te laten inrichten en tevens, dat alles zoo geregeld zoude worden, dat de Graaf door en over de Groote zaal en langs de galerij (d) zijn kwartier ongestoord zoude kunnen be reiken. 3 Jan. d. a. v. werd gelast ook de kapelkamer of ’t keizers salet (mogelijk uitgebouwde kamer bi of oude kamer van staat?) te herstellen, door uitbreken en vernieuwen van portalen, deuren, enz. (De Riemer, I, p. 134—142). In 1586 (i4Ór.) werd het „Graaflykheids- logys” tegen zijne komst schoongemaakt. In ditzelfde jaar werd nu tevens voor hem nog gemaakt een nieuwe kamer (w«i), aan de oostzijde van de Cleefsche kamer, thans nog kenbaar aan den gedeeltelijk overgebleven trapgevel. 106) De tapessier Niclaes Baert leende voor de versiering niet minder dan 622 ellen tapesserie; andere benoodigdheden als tinwerk, lijnwaad, bedden, enz. werden mede deels geleend, deels gekocht. (170V.) Tot ■’s Graven logies behoorde nog een nabijgelegen houten keuken (153^). In het algemeen zal dit logies nu gelegen zijn geweest op de verdieping; daaronder was dan de noodige ruimte aanwezig voor den Raad van State, welke hem was toegevoegd. De Raad, nader ge- 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 124