120 HET BINNENHOF VAN I247—1747. de Statenzaal eeuw, waar het aangelegd op de fundamenten van een scheidingsmuur, loopende uit het gebouw C in oostelijke richting naar eenige gebouwtjes van minderen rang. Die Hooge raad, nu geheel gelijkvloers ingericht, was behoorlijk ruim en bestond uit een vestibule toegang gevende links tot den rol, de raadkamer en een achtertrap, rechts tot den griffier en de griffie. Oostelijk van de raadkamer in den hoek vond men de comparitiekamer en de bibliotheek. Thans nog, hoewel eenigszins verbouwd en veranderd de gevel is o. a. gepleisterd vindt men de ge- heele oude indeeling terug in de gebouwen ij. Tusschen de laatste twee kamers en de nieuwe „Maurits-of Grena- dierspoort” bestonden verder nog drie gebouwtjes, t. w. het houthuis, het wapenhuis en het corps de guarde als oostelijke afsluiting van het Hof. Zij zijn tegen het midden der vorige eeuw opgeruimd. (Verg. Ising, Binnen hof, Hof v. Holl. en Hooge Raad). De geheele geschiedenis omtrent den nieuwen weg langs de kasteleinij moet hier wegens gebrek aan ruimte (zie overigens: Ising) verder worden voorbij gegaan.111) Een muur tusschen de beide poorten, zuidelijk van dien weg, scheidde dien van het plein van den Hoogen Raad. Aan de zijde der kasteleinij werden daartegen gebouwd veertien winkeltjes of comptoirkens, later door samen trekking en opruiming in aantal verminderd. Zoowel hieruit als uit tal van andere vergunningen tot het hebben van winkeltjes en stalletjes, zoo in de Groote zaal als elders binnen den hove, blijkt de koopmansgeest van ’s lands bestuurders der i7de eeuw, voornamelijk van die van Holland. Naast die practische niet immer verheven geest blijkt een ietwat blufferig zoeken naar verheerlijking van eigen grootheid, dat zijne grootste uiting vond wellicht in de versiering van van Holland in het midden der i7de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 131