HET BINNENHOF VAN 1247 1747. I23 C), ten behoeve van den griffier en van Zijner Excellenties „bouckhouderye”; mogelijk woonde er voor dien tijd ook zijn hofmeester. 115) Na'den dood van Willem III schijnt er verder gevestigd te zijn geworden de Raad en Reken kamer van de Domeinen van den Huize van Oranje, die daar ook in 1730 werd aangetroffen. (De Riemer, I. p. 161. 116) Het zoo nabijgelegen Prov. (Gerechts) Hof onderging geene noemenswaardige veranderingen in dezen tijd, voor zooverre bekend. Het is verre van gemakkelijk na allerlei voorgevallen verbouwingen hier zekere aan wijzingen te geven. Het schijnt wel dat men de request- kamers, waarvan herhaald sprake is, moet vereenzelvigen met de z. g. secrete kamers. In 1568 (io2r. en volg.) is er dan sprake van dé (groote) en kleine requestkamer en de trap daarnevens; in 1572 (io6v.) van de (groote) en kleine secreetkamer, de pleidooikamer en de „toornen’” van de twee eerste deurwaarders; in 1588 (i2ir.) van de pleidooi, raadkamers en requesttoren, welke laatste kamer dan ook in 1730 op de verdieping van de rolle lag in den toren I als overwelfd kamertje. In 1621 (254V.) spreekt men van „seeckertoorn”, 3 jaren vroeger (2331'.) blijkt de zolder boven de zuidelijk liggende „audiëntie’” te zijn „kleerzolder”; die ruimte werd sedert 18 Dec. 1660 (De Riemer, p. 126) gebezigd als 2de of kleine raad kamer, liggende daarnevens in 1730 in den toren I een vertrek voor den griffier. In 1676 (303V.) werden in deze nieuwe raadkamer vermoedelijk twee zwarte (schoorsteen?) posten aangebracht. 117) De griffierskamer Ci bestond reeds in 1562; de onder- griffier zat destijds onder naast de poort (831'.); twee jaren later werd de griffie opnieuw ingericht (8or.). In 1576 (159 en i6or.) worden nog vermeld de kelder aan de griffie (B en C), een kamertje daar bezijden en een huis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 134