124 HET BINNENHOF VAN I247 I747. boven die griffie; negen jaren later (i39r.) werd daaraan een nieuw comptoir gemaakt. Een nieuwe raadkamer van den Hoogen Raad kwam tot stand in 1645, waarbij een oudere kamer werd af gebroken. Daarbij kwamen de beide rechtscolleges zoo nauw tegen elkander te liggen, dat mogelijk eene ver bouwing (verkleining of versmalling) van de griffie in 1640 vooraf noodzakelijk kan zijn gebleken. In 1641 (325r.) blijken toch 5153 II' verwerkt voor de „nieuwe earner voor de heeren van het hoff van Hollant” en in 1646 (33or.) mogelijk voor hetzelfde doel: timmerwerk, „zoo aen houtwerek als arbeytsloon aan de reparatiën over de vertreckcamer” van hetzelfde hof. In 1730 (De Riemer, p. 128) ging men uit deze griffie naar de kelders B, C en D; destijds werden daar bewaard de „registers” (van het Hof?) De afgesloten verbalen, enz. van het Hof werden daarentegen in 1730 bewaard boven de rol A, in de twee charterkamers aan de noordoostzijde, waar in 1618 Oldenbarnevelt en de Groot waren gevangen gesteld, terwijl dat aan Hoogerbeets daar tegenover, boven de raadkamer van den Hove een vertrek was toegewezen.118) Van hier schreed de grijze Oldenbarnevelt over een langen westelijken gang en over een oostelijken uitbouw der oude zaal naar het traptorentje J, waarlangs hij afdaalde tot de „Rolle”, op den i3den Mei 1619, tusschen 8 en 9 ure des morgens, om zijn doodvonnis te hooren voorlezen. Moedig en beslist trad onmiddelijk daarna ’s lands groote dienaar langs het portaal L over en door de Groote zaal naar de voor hem bereide gerechtsplaats voor het portaal dier zaal. Schreed de 71-jarige grijsaard dien moeilijken gang onder de vaandels en tropheën langs de spanten dier zaal, overwonnen op den vijand door zijn beleid en dat van zijn tegenstander sinds 1618 zijn „Princelijke” Excellentie Grave Maurits, of was

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 135