5 HET HUISHOUDBOEK VAN JOSINA VAN DORP. op een dag: „drie zakken tarwe, twee zakken grijs tarwe, twee zakken rogge, een zak geirst en een zak haver.” De tarwe kostte gemiddeld 8 a 9 de grauwe tarwe 7 a 8 de rogge 6 =g, de gerst en de haver ruim 3 de zak. De laatste graansoorten waren voor de kippen en ganzen, die gemest werden. Zoo wij voor een vieren deel jaars aan vleesch vinden aangeteekend 85 moeten wij in aanmerking nemen, dat bovendien nogal eens „Oostersche” (Westfaalsche) hammen voorkomen, die onge veer drie gulden het stuk gelden, en koppels hoenders of duiven, waarvoor gemiddeld een halve gulden het koppel betaald wordt. Voorts werd nu en dan een half vat boter gekocht voor ruim 40 een half vat zeep voor 10 £J, een ton azijn voor 41/2 4D bij de beide laatste artikelen kwam nog de accijns, die den prijs van elk met ruim een gulden verhoogde. Men was niet karig met het bier. Voor de behoefte van een vierendeel jaars wordt ongeveer 40 in rekening gebracht, terwijl bovendien een provisie „Maarts bier” wordt opgedaan voor 46 Daarnaast vinden wij - eens 61 voor twee okshoofden witten Franschen wijn. De turf wordt opgedaan of per schip (16 10 st.) of per wagen (4 7 st.). Voor de dagelijksche behoeften wordt verder Margriet de tweede meid, geregeld naar de markt gezonden. Zij krijgt voor dien „martganck”, die echter niet iederen dag voorkomt, gemiddeld ongeveer 8 gulden mede. Voor haar inkoopen hebben wij wel in de eerste plaats te denken aan boonen of erwten, die toen naast vleesch en brood het hoofdvoedsel vormden, en aan visch. Daarbij zeker ook aan allerhande specerijen, die onmisbaar waren bij de toebereiding van het vleesch. Groenten waren nog van zeer ondergeschikt belang en werden in de tuinen ge kweekt. „Room ende meer ander dingen” worden ook

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 13