HET BINNENHOF VAN I 247 I 747. I29 De Prins overleed in 1625 en had dus kort gebruik van zijn nieuw logies. Frederik Hendrik huwde kort voor zijns broeders dood de gravinne Amalia van Solms. Een jaar later werd voor haar een kabinet gebouwd nauw samenhangende met een nieuwe „corte galery”, vermoedelijk die tegen en ten westen van de kapel. 121) Ook werd ditzelfde jaar (262V.) gebouwd een „nieuw comptoir van de financie, staende aan den vyver van den hove”; verder het „cabinet” van den Prins, waaraan in de eerstvolgende jaren een nieuw „comptoir voor de clercken” een kamer voor de jonge prins en prinses, eene nieuwe slaapkamer voor haar, met een „comptoir voor de clercken van myn heeren de staten”, een vergroote keuken en een „bordestrap in ’t logys van Zijn Exc (thans: toegang tot het kabinet der Koningin) werden toegevoegd; ook een nieuwe galerij aan dat logies (naast dien trap en een nieuwe keuken, uit stekende in den vijver. Een en ander wordt zeer vaag vermeld en is moeielijk of niet naspeurbaar. Ook aan den toren werd wederom gewerkt, mogelijk samen hangende met eene nieuwe verdieping daaropaan den vijver kwam bovendien een secretarie «1 voor de Staten tot stand 128). Twee ernstige branden (Ising, Binnenhof. Staten v. Holl.) van 29 Jan. en 4 Febr. 1635 deden den vier kanten toren en de kap van de aanliggende bovenver dieping, oostelijk tot boven de zaal der Staten van Holland, uitbranden. De tweede brand in den toren was ernstiger; het metselwerk werd echter daarbij niet noemenswaard geteisterd. Veel puin en aarde werd uit den kelder onder de „fynantie van Hollant” reeds datzelfde jaar wegge voerd. De toren werd hernieuwd volgens bestek van 6 Dec. 1636. In 1637 (250V.) verrichtte de metselaar nog zeker (onbekend) werk aan de naastliggende „ver- 9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 140