HET BINNENHOF VAN I247—I747. 135 (boven), na 1775, voor de deurwaarders en practizijns. O Secretarie van den Raad van State. P Nieuwe straat van 1634. Q, R en S Winkelgalerij en poort naar den Hoogen Raad. T Leenhof van Braband. U Fransche kerk. U! Volgebouwde galerij over het gestoelte ten zuiden der kerk en (boven en beneden) charterkamer, comptoir van den griffier, van den agent, commies des griffiers en kamer der provinciale klerken. V Griffie van de Hoog. Mog. V; Comptoir van de extraordinaris klerken en V2 dat van de twee expedieerende commiezen dier Griffie. W Gebouw der Staten van Holland. X Comptoir van de twee commiezen der Finantie van Holland. Y Middelpoort, Yj Boekhouderij der Finantie. Y2 Corps de guardes voor het voetvolk in die Haghe. Y3 Officieren hoofdwacht Y4 Comptoir van den expedieerenden klerk der Gecommitt. raden van Holland. Y5 Twee vertrekken der secretarie van Holland. Z Zuidpoort en portier van den Hove, 1. Raad- en rekenkamer van de domeinen van den Huize van Oranje. 2. Oude stadhouders griffie, boek houderij en lavanderie. 3. Goud- en zilversmids keurhuis. a en <7i (beneden) Charterkamers daarvoor a2, ver blijfplaats van de Generaliteits reizende bodes. (boven) Vergaderzaal van Hare Hoogmogenden, met nevenliggend kamertje voor twee kamerbewaarders, b ki (beneden) Generaliteits-rekenkamer, t. w. b kamer der twee secre tarissen; b\ vertrek van de leden; ó2 kamer van den commies63, «Ze, b± en Z>6 secretariek\ vergaderkamer, (boven) b 62 Trèveszaal; 63 Besoigneplaats voor de gede puteerden van het college der admiraliteitenb± en b-a hun vertrekkamer en kY de conferentiekamer van de Hoog Mog. met den Raad van State en de Generaliteits-reken kamer; c en dj Gang naar en langs de kapel, deels boven, deels beneden, d Gang van de Groote zaal naar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 147