136 HET BINNENHOF VAN I247 I747. g- de Hoog Mog., met poort daaronder. di Gang met trap en poort naar de griffie van het Hof. A Galerij langs de Staten van Holland, tusschen de beide (voormalige) stadhouderlijke kwartieren. <4 Boven- en benedengang der Griffie, langs de kerk, e Deurwaarders en finantie van de Hoog Mog. f Generaliteitsmuntkamer of ver gaderplaats van de „Raden en meesters-generaal van de munte der Vereenigde Nederlanden en derzelver assaai- meesters.” g Toegang tot het (voormalig) princelijk pavillioen. h (Voormalig) kwartier van den Stadhouder- Koning. i, r en W (onder) Drie besoignekamers voor Gecommitteerde raden, j Trap en opgang naar de Staten van Holland, n (onder) Kamer voor de procu reurs bij die Staten, r en n (boven) Twee vertrekken voor de secretarissen dier Staten, q (onder) Vergaderzaal van Gecommitteerde raden, q en W (boven) Vergaderzaal der Staten van Holland, k-i tot />2 Raad van State, t. w. Comptoir van den Commies der Thesorie; kamer van den Thesaurier-generaal (met achterliggend portaal van 1609, vormende de voormalige Cleefsche kamer); mi z. g. groot vertrek van den Raad; m-2 vergaderzaal van den Raad; O (of m en n) secretarie en p kamer van den Secretaris van dien raadpi en pi twee ver trekken van circa 1730 als kamer voor den commies van den secretaris en besoigneplaats. o Voormalige cijpressenkamer in de kasteleinijoj plaats; o2 z. achterkamer van den kastelein van 1585? s Binnen plaats. Si Vertrek van den Commies ter griffie van de Hoog Mog. van 1680 t en u Vertrek voor de klerken van de Financie van Holland. Ui Secretarie en comptoirken van den Secretaris van Staat, v Achtkante toren, be- hoorende tot de kasteleinij. w Vervallen bolwerk van 1479. x Houthuis. xi Wapenhuis. x2 Corps de guardes. y Vestibule van den Hoogen Raad, yi Rolzaal. _y2 Raad-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 148