138 HET BINNENHOF VAN I247—I747. eene schitterende beschrijving terug te zullen vinden om trent de Groote zaal in zijn tijd. Zijne aandacht toch was verdeeld tusschen de langs de wanden geplaatste boekenstalletjes en de van de kapspanten neerhangende vlaggen, wimpels en tropheeën, veroverd op den Spanjaard of op den Engelschen nabuur. Ook voor hem ging de herinnering aan de laatste openbare bestemming dezer zaal even als voor ons terug tot den jare 1651, toen de z. g. Groote vergade ring hier werd gehouden. De Riemer bevroedde natuurlijk nog niet, dat haar een blijvende naam was beschoren, nadat hare geschiktheid gebleken was tot het houden der trekkingen van de generaliteits klassenloterijen. Wanneer men nagaat, dat boekverkoopingen hier nog in 1785 voorkwamen, doch dat de loterijen van staatswege, niet alleen geregeld van 1726 tot den aanvang der i9de eeuw, doch zelfs van 1815 tot 1840 hier gestadig plaats vonden, dan is het begrijpelijk dat haar de teekenachtige naam van „Loterij zaal” is deelachtig gebleven, en dat zelfs een keuze tusschen dien naam en dien van „Boekverkoopingszaal” b. v. geen overweging zoude verdiend hebben. Keizer Karel V schijnt de laatste Vorst geweest te zijn, welke iets voor die zaal moet gevoeld hebben, getuige eenige uiterlijke verfraaiingen en vernieuwingen tegen den jare 1537 aan de beide torens. Noch toenmaals, noch later tijdens de Republiek kon die zaal aan hare oorspronkelijke bestemming geregeld voldoen. Voor feest zaal niet meer gezocht, vergde de Republiek die zaal evenmin voor de bestemming, haar overigens aangewezen t. w. voor de huldiging van den Souverein over de Nederlandsche gewesten langs de zee, als vorst en volk elkander trouw beloofden volgens ’s lands oude gebruiken en herkomen. Waar alle andere kwartieren op het Binnen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 150